شال کد: 179

شال نخی سبک با لبه ریشه دار

200x70 cm

طرح برگرفته شده از نقوش تزیینی دوره ماد

20191796D v3