روسری کد: 178

روسری نخی سبک با لبه دست دوز

140x140 cm

طرح برگرفته شده از نقوش تزیینی دوره ماد

2019178B