شال کد: 187

شال نخی سبک با لبه ریشه دار

200x70 cm

20191872B