شال کد: 198

شال نخی سبک با لبه ریشه دار

200x70 cm

20191981