برگرفته از ردای پارسی

با حاشیه دستباف، به طرح سفالهای مکشوفه در تل بیکون فارس هزاره ی پنجم پیش از میلاد

2019-1
1