02
01

پیشینه ی "هنر" در ایرانِ بزرگ تقریباً سابقه ای دارد به اندازه زمان حضور آدمی روی خاک این فلات. گذشته ای منطبق بر قدمت نخستین سرنخهای یافت شده از وجود انسان در این بخش از جهان. که فرضا جلوه ی اعلای این هنرِ دیرباز زیبا را می توان در نقش صخره نگاره های کوهدشت مشاهده کرد.

04

پــــــــروشـــــات دیــــزایــــــن / Proshot Design

2019180A

پروشات به دنبال یافتن و چه بسا ساختنِ آگاهانه ی آن سبکی از زندگی ست که هیچگاه بی نیاز از هنر نمی تواند باشد. نتیجه ی این سعی، وجوه خلاقانه ی اصیل و مدرنی ست که با همدوشی فن و ذوق به کمال رسیده اند... محصولاتی از برای زندگی ای که با سلیقه و دانش، کالبدش شکل گرفته و روح و رنگ هنر نوازشگر ایرانی جانش بخشیده است و از قضا در دسترس همه ی مردم نیز قرار دارد. خواسته ی پروشات همین بوده و هست و چنین خواهد ماند تا جائی که این رویه ی پسندیده مارا بر آن داشت تا دایره ی محصولاتمان را فراختر کنیم و نتایج متنوع تری را از پیوند هنر و صنعت خدمت علاقه مندانش ارائه دهیم.

پروشات دیزاین سَراَنداز جامه زیور Proshot Design

در جریان باشید...